הפחתות היטלי השבחה

היטל השבחה הינו מס המוטל על בעלי הזכויות בקרקע (בעלים/ חוכר לדורות), בגין עליית שווים של נכסי מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

היטל ההשבחה הינו בגובה מחצית מעליית השווי, אשר נגרם כתוצאה מתוכנית משביחה, הקלה או שימוש חורג.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גובה את היטל ההשבחה בעת מימוש הזכויות בנכס, כלומר: מכירה או הוצאת היתר בנייה.

במסגרת פעילות המשרד בוצעו מחד מספר רב של שומות היטלי השבחה עבור הוועדות השונות לתכנון ובנייה (עיריות), ומאידך בוצעו שומות נגדיות מול הוועדות לתכנון ובנייה (עיריות) במסגרת הליך שמאי מכריע (בהתאם להוראות תיקון 84 לחוק התכנון והבנייה), וועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה. 

כפועל יוצא מניסיוננו המקצועי בתחום, הצלחנו לבצע הפחתות משמעותיות בגובה היטל ההשבחה ואף להביא לביטולן המוחלט.

המשרד מייצג את לקוחותיו תוך ליווי ושקיפות מלאה של ההליך:

שלב א' הלקוח ימציא למשרדנו שומת היטל השבחה מהועדה לתכנון ובנייה, ושובר תשלום.

שלב ב' משרדנו יבצע סקירה ראשונית ללא עלות, שמטרתה לבחון את סבירות הגשת השומה הנגדית (שומה "אחרת").

שלב ג' הכנת שומה נגדית בגין גובה היטל ההשבחה הצפוי.

שלב ד' הגשת בקשה למינוי שמאי מכריע וייצוג מלא בהליך ובדיון בפני שמאי מכריע.

שלב ה' – קבלת ההכרעה של השמאי המכריע והנגשתה ללקוח.

מנורה

חשוב לדעת:

האפשרות להגשת ערר כנגד שומת היטל השבחה, הינה תוך 45 ימים מעת קבלת שומת ההשבחה ושובר תשלום מהועדה לתכנון ובנייה.

היטל השבחה
מנורה

חשוב לדעת:

האפשרות להגשת ערר כנגד שומת היטל השבחה, הינה תוך 45 ימים מעת קבלת שומת ההשבחה ושובר תשלום מהועדה לתכנון ובנייה.​

"אל תמתין כדי לקנות נדל"ן,

קנה נדל"ן ותמתין".

צור קשר ונשמח לעמוד לשירותך: